Project Translated Words
LXQt
100.0%
100.0%
Language code gl
Text direction Left to right
55 Plural: Default plural
Number of plurals 2
Plural type One/other (classic plural)
Plurals Singular 1
Plural 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Plural equation n != 1
When User Action Detail Object
yesterday None Committed changes LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Galician
6 days ago Miguel A. Bouzada Translation approved LXQt/LXQt Panel (Plugin Worldclock) - Galician
<h1>Formato personalizado da data/hora</h1>
<p>Un patrón de data é unha cadea de caracteres, onde as cadeas específicas de caracteres substitúense por datos de data e hora dun calendario cando se formatan ou se utilizan para xerar datos para un calendario ao seren procesadas.</p>
<p>A táboa de símbolos de campos de data de embaixo contén os caracteres usados en patróns para amosar os formatos apropiados para unha configuración rexional dada, tales como «yyyy» para o ano. Os caracteres poden usarse varias veces. Por exemplo, usándose «y» para o ano, «yy» da como resultado «99», mentres que «yyyy» daría como resultado «1999». Para a maioría de campos numéricos, o número de caracteres especifica o largo do campo. Por exemplo, sendo «h» a hora, «h» da como resultado «5», mais «hh» resultaría ser «05». Para algúns caracteres, o seu número especifica se debe usarse un formato abreviado ou completo, aínda que poden ter outras opcións, como se amosa embaixo.</p>
<p>Dúas comiñas simples representan unha comiña literal única, tanto dentro como fora de comiñas simples. O texto entre comiñas simples non se interpreta de ningunha forma (salvo que sexan dúas comiñas simples xuntas). Por outra banda, todas as letras do código ASCII da «a» ata a «z» e da «A» ata a «Z» están reservadas como caracteres sintácticos, e deben entrecomiñarse se se queren representar literalmente. Ademais, algúns caracteres de puntuación do código ASCII poden variar o futuro (p. ex., que «:» se interprete como separador en horas e «/» como separador de datas, e que se substitúan por caracteres axustados á configuración rexional ao seren representados).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Código</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>d</td><td>o día coma un número sen cero de recheo (1 a 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>o día coma un número con cero de recheo (01 a 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>o nome abreviado do día na configuración rexional (p. ex. «lun» a «dom»).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>o nome completo do día na configuración rexional (p. ex. «luns» a domingo»).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>o mes coma un número sen cero de recheo (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>o mes coma un número con cero de recheo (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>o nome abreviado do mes na configuración rexional (p. ex. «xan» a «dec»).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>o nome completo do mes na configuración rexional (p. ex. «xaneiro» a «decembro»).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>o ano coma un número de dous díxitos (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>o ano coma un número de catro díxitos</td></tr>
<tr><td>h</td><td>a hora sen cero de recheo (0 a 23 ou 1 a 12 en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>a hora con cero de recheo (00 a 23 ou 01 a 12 en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>a hora sen cero de recheo (0 a 23, incluso en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>a hora con cero de recheo (00 a 23, incluso en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>o minuto sen cero de recheo (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>o minuto con cero de recheo (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>o segundo sen cero de recheo (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>o segundo con cero de recheo (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>os milisegundos sen ceros de recheo (0 a 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>os milisegundos con ceros de recheo (000 a 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>ou</i> A</td><td>usa o formato AM/PM. <b>A/AP</b> substituiranse por «AM» ou «PM».</td></tr>
<tr><td>ap <i>ou</i> a</td><td>usa o formato am/pm. <b>a/ap</b> substituiranse por «am» ou «pm».</td></tr>
<tr><td>t</td><td>o fuso horario (p. ex. «CEST»)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>a desviación respecto UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>o identificador de fuso horario da IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>o formato abreviado do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>o nome curto do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>o nome completo do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>o nombre personalizado do fuso horario. Pode cambialo na lapela «Fusos horarios» da xanela de configuración</td></tr></table>
<br /><b>Notas:</b> <ul><li>Calquera dos caracteres do patrón que non estea nos intervalos ['a'..'z'] e ['A'..'Z'] tratase coma un texto entrecomiñado. Por exemplo, caracteres como «:», «.», « », «#» e «@» aparecen no texto resultante da hora incluso se non están entrecomiñados entre comiñas simples. A comiña simple usase para retirar o significado especial das letras. Dúas comiñas simples seguidas, tanto dentro como fora dunha secuencia entrecomiñada, representan unha comiña simple «real».</li><li>O intervalo mínimo de actualización é de 1 segundo. Se se usa «z» ou «zzz», a hora amosa os milisegundos, mais non se actualiza cada milisegundo (para evitar una gran penalización no rendemento).</li><ul>
a month ago None Committed changes LXQt/QTerminal - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/ObConf-Qt - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/QPS - Galician
a month ago Alf Gaida Committed changes LXQt/PCManFM-Qt - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/LXQt Session (Config) - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/LXQt Admin (User) - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/LXQt Admin (Time) - Galician
a month ago None Committed changes LXQt/LXImage-Qt - Galician
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year