Translation status

55 Strings 100% Translate
732 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
LibFM-Qt 7 Translate
LXImage-Qt 5 Translate
ObConf-Qt Translate
PCManFM-Qt 3 Translate
LXQt Panel 1 Translate
LXQt Config (Input) 2 Translate
ComptonConf LGPL Translate
LXQt Admin (User) Translate
LXQt Config (Appearance) Translate
LXQt About Translate
LibLXQt Translate
LXQt Config Translate
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) 1 Translate
QPS 19 Translate
LXQt Session Translate
LXQt Config (Cursor) Translate
LXQt Powermanagement (Config) Translate
LXQt Powermanagement 3 Translate
QTermWidget Translate
LXQt Policykit (Agent) Translate
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) Translate
LXQt Panel (Plugin Spacer) Translate
LXQt Panel (Plugin Colorpicker) Translate
LXQt Panel (Plugin Sensors) Translate
LXQt Panel (Plugin Volume) Translate
LXQt Globalkeys (Config) 1 Translate
LXQt Sudo Translate
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) Translate
LXQt Config (Brightness) Translate
LXQt Config (Locale) Translate
LXQt Runner Translate
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) Translate
LXQt Panel (Plugin KBIndicator) Translate
LXQt OpenSSH Askpass Translate
LXQt Panel (Plugin Statusnotifier) Translate
LXQt Notification Daemon (Config) 1 Translate
LXQt Session (Leave) 4 Translate
LXQt Panel (Plugin Cpuload) Translate
LXQt Panel (Plugin Dom) Translate
LXQt Panel (Plugin Mount) Translate
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) Translate
LXQt Config (Monitor) Translate
LXQt Notification Daemon Translate
QTerminal 3 Translate
LXQt Panel (Plugin Directorymenu) Translate
LXQt Panel (Plugin Tray) Translate
LXQt Session (Config) Translate
PAVUControl-Qt 3 Translate
ScreenGrab 3 Translate
LXQt Panel (Plugin Sysstat) 1 Translate
LXQt Archiver GPL 2 Translate
LXQt Admin (Time) 1 Translate
LXQt Panel (Plugin Taskbar) Translate
LXQt Config (File-Associations) Translate

Translation Information

Project website https://github.com/lxqt
Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 2 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository https://github.com/lxqt/lxqt-panel
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Hungarian) db7920b6
zoli111 authored a month ago
Filemaskplugin-worldclock/translations/worldclock_*.ts
Translation file plugin-worldclock/translations/worldclock_gl.ts
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Galician

Committed changes 5 months ago
Mover cara a a&baixo
6 months ago
Mover cara a a&rriba
6 months ago
Mover cara á a&baixo
6 months ago
Mover cara á a&rriba
6 months ago
Amosar número de &semana
6 months ago
None

New string to translate

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Galician

New string to translate 6 months ago
None

Resource update

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Galician

Resource update 6 months ago
None

Committed changes

LXQt / LXQt Panel (Plugin Worldclock)Galician

Committed changes a year ago
<h1>Formato personalizado da data/hora</h1>
<p>Un patrón de data é unha cadea de caracteres, onde as cadeas específicas de caracteres substitúense por datos de data e hora dun calendario cando se formatan ou se utilizan para xerar datos para un calendario ao seren procesadas.</p>
<p>A táboa de símbolos de campos de data de embaixo contén os caracteres usados en patróns para amosar os formatos apropiados para unha configuración rexional dada, tales como «yyyy» para o ano. Os caracteres poden usarse varias veces. Por exemplo, usándose «y» para o ano, «yy» da como resultado «99», mentres que «yyyy» daría como resultado «1999». Para a maioría de campos numéricos, o número de caracteres especifica o largo do campo. Por exemplo, sendo «h» a hora, «h» da como resultado «5», mais «hh» resultaría ser «05». Para algúns caracteres, o seu número especifica se debe usarse un formato abreviado ou completo, aínda que poden ter outras opcións, como se amosa embaixo.</p>
<p>Dúas comiñas simples representan unha comiña literal única, tanto dentro como fora de comiñas simples. O texto entre comiñas simples non se interpreta de ningunha forma (salvo que sexan dúas comiñas simples xuntas). Por outra banda, todas as letras do código ASCII da «a» ata a «z» e da «A» ata a «Z» están reservadas como caracteres sintácticos, e deben entrecomiñarse se se queren representar literalmente. Ademais, algúns caracteres de puntuación do código ASCII poden variar o futuro (p. ex., que «:» se interprete como separador en horas e «/» como separador de datas, e que se substitúan por caracteres axustados á configuración rexional ao seren representados).<br /></p>
<table border="1" width="100%" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><th width="20%">Código</th><th>Significado</th></tr>
<tr><td>d</td><td>o día coma un número sen cero de recheo (1 a 31)</td></tr>
<tr><td>dd</td><td>o día coma un número con cero de recheo (01 a 31)</td></tr>
<tr><td>ddd</td><td>o nome abreviado do día na configuración rexional (p. ex. «lun» a «dom»).</td></tr>
<tr><td>dddd</td><td>o nome completo do día na configuración rexional (p. ex. «luns» a domingo»).</td></tr>
<tr><td>M</td><td>o mes coma un número sen cero de recheo (1-12)</td></tr>
<tr><td>MM</td><td>o mes coma un número con cero de recheo (01-12)</td></tr>
<tr><td>MMM</td><td>o nome abreviado do mes na configuración rexional (p. ex. «xan» a «dec»).</td></tr>
<tr><td>MMMM</td><td>o nome completo do mes na configuración rexional (p. ex. «xaneiro» a «decembro»).</td></tr>
<tr><td>yy</td><td>o ano coma un número de dous díxitos (00-99)</td></tr>
<tr><td>yyyy</td><td>o ano coma un número de catro díxitos</td></tr>
<tr><td>h</td><td>a hora sen cero de recheo (0 a 23 ou 1 a 12 en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>hh</td><td>a hora con cero de recheo (00 a 23 ou 01 a 12 en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>H</td><td>a hora sen cero de recheo (0 a 23, incluso en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>HH</td><td>a hora con cero de recheo (00 a 23, incluso en formato AM/PM)</td></tr>
<tr><td>m</td><td>o minuto sen cero de recheo (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>o minuto con cero de recheo (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>s</td><td>o segundo sen cero de recheo (0 a 59)</td></tr>
<tr><td>ss</td><td>o segundo con cero de recheo (00 a 59)</td></tr>
<tr><td>z</td><td>os milisegundos sen ceros de recheo (0 a 999)</td></tr>
<tr><td>zzz</td><td>os milisegundos con ceros de recheo (000 a 999)</td></tr>
<tr><td>AP <i>ou</i> A</td><td>usa o formato AM/PM. <b>A/AP</b> substituiranse por «AM» ou «PM».</td></tr>
<tr><td>ap <i>ou</i> a</td><td>usa o formato am/pm. <b>a/ap</b> substituiranse por «am» ou «pm».</td></tr>
<tr><td>t</td><td>o fuso horario (p. ex. «CEST»)</td></tr>
<tr><td>T</td><td>a desviación respecto UTC</td></tr>
<tr><td>TT</td><td>o identificador de fuso horario da IANA</td></tr>
<tr><td>TTT</td><td>o formato abreviado do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTT</td><td>o nome curto do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTTT</td><td>o nome completo do fuso horario</td></tr>
<tr><td>TTTTTT</td><td>o nombre personalizado do fuso horario. Pode cambialo na lapela «Fusos horarios» da xanela de configuración</td></tr></table>
<br /><b>Notas:</b> <ul><li>Calquera dos caracteres do patrón que non estea nos intervalos ['a'..'z'] e ['A'..'Z'] tratase coma un texto entrecomiñado. Por exemplo, caracteres como «:», «.», « », «#» e «@» aparecen no texto resultante da hora incluso se non están entrecomiñados entre comiñas simples. A comiña simple usase para retirar o significado especial das letras. Dúas comiñas simples seguidas, tanto dentro como fora dunha secuencia entrecomiñada, representan unha comiña simple «real».</li><li>O intervalo mínimo de actualización é de 1 segundo. Se se usa «z» ou «zzz», a hora amosa os milisegundos, mais non se actualiza cada milisegundo (para evitar una gran penalización no rendemento).</li><ul>
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 732 5,297
Translated 100% 55 732 5,297
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 5, 2019, 6:34 p.m.
Last author Miguel A. Bouzada

Activity in last 30 days

Activity in last year